top of page
Search
  • İnqilab Şahbazov

Cəmiyyətin (analizin) səviyyələri


Sosial elmlərdə cəmiyyətin öyrənilməsi öyrənilən xassədən asılı olaraq, ən azı üç səviyyədə ola bilər - makro, mezo və mikro. Demək olar ki, bütün tədqiqatlarda bu səviyyələrdən biri və ya bir neçəsini müşahidə etmək olar.


74 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page