top of page
Search
  • İnqilab Şahbazov

Düşündürücü suallar

Updated: Feb 12, 2022

QEYD - Bu sualların bəzilərinin cavabları səhifədəki məlumatlarda olmaya bilər.


- Anket sorğusunda istifadə edilən ən azı 3 sual tipini qeyd edin və nümunə verin.


- Kəmiyyət və keyfiyyət yanaşmalarının əsas fərqlərini izah edin (ən azı 2 fərq)


- Qanunsuz olaraq soyuq silah gəzdirmiş gənclərlə müsahibə aparmaq istəsəniz hansı etik məsələlər meydana çıxa bilər, və onların öhdəsindən necə gəlmək olar?


- Tədqiqat işi apararkən hansı ümumi etik məsələlər gözlənilməlidir? Ən azı 3 etik məsələni qeyd edin


- Anket sorğusu hansı yanaşmalarla/formalarda aparıla bilər?


- Fərz edin ki, Facebook dostluğunuzda 5000 şəxs var. Səhifənizdə anket paylaşırsınız ki, dostluğunuzdakı şəxslər doldursun. Bu yanaşma ilə seçilən respondent kütləsinin hansı üstünlük və problemləri var? (ən azı 1 üstünlük və 1 problem barədə ətraflı danışın)


- Anket sorğusunda respondentdən soruşula biləcək ən azı 5 demoqrafik sual yazın


- Elə bir mövzu seçin ki, orada kəmiyyət və keyfiyyət metodlarından kombinasiyalı şəkildə istifadə edilə bilsin (ən azı 4 cümlə).


- Namaz qılan şəxslərin seçməsini hansı üsullarla apara bilərsiniz?


- Qeyri-insanların (cansız nəsnələrin) seçmə vahidi olduğu tədqiqatı və oradakı seçmə metodunu təsvir edin- Niyə təsadüfi seçmədə qeyri-təsadüfiyə nisbətdə daha çox respondent əhatə edilir?


- Kəmiyyət tədqiqatında Azərbaycan əhalisi üçün seçmədə 1,000 respondent əhatə edilibsə, bu, birmənalı olaraq, reprezentativliyin təminatı deməkdirmi? Cavabınızı əsaslandırın


- Korrelyasiya və səbəbiyyətin fərqi nədir, və bunu nümunə ilə izah edin


- Sosial şəbəkə üzərindən respondentlərin seçilməsinin hansı problemləri var?


- Fokus-qrupun mahiyyətini ətraflı izah edin və ən azı bir nümunə göstərin.


- Tədqiqatda iştirak faizinin yüksək olmasını təmin etmək üçün nələr edilə bilər - ən azı üç üsul yazın


- Çoxsaylı metod yanaşmasının mahiyyətini izah edin və nümunə göstərin.


- Küçə uşaqlarının küçəyə atılmasının səbəblərinə dair uşaqların özü ilə tədqiqat aparmaq lazımdır. Hansı məlumat toplama metodu və seçmə metodundan istifadə edilə bilər, və niyə?


- Kəmiyyət tədqiqatlarında müşahidə metodunun istifadə edilə biləcəyi nümunə göstərin. Həmin nümunədəki tədqiqatı nəyə görə başqa məlumat toplama metodu ilə aparıla bilməyəcyini əsaslandırın


- Azərbaycanın hansı bölgəsində erkən nikahların daha çox olduğunu, və bunun səbəblərini hansı yanaşmalar ilə öyrənmək olar?


- Qiymətləndirici tədqiqatı izah edin və nümunə göstərin


- Qeyri-təsadüfi seçmə yanaşmasının mahiyyətini izah edin və ən azı bir metodunu göstərin.


- Bəzi araşdırmalarda hər 3-cü, 5-ci və s. vahid seçilir. Bu nə üçündür, və nümunə ilə izah edin


- Süzgəc sual nədir və nümunə ilə izah edin


- Dərinləşdirilmiş intervünün ən azı 2 üstün və 1 problemli cəhətini izah edin


- Keyfiyyət tədqiqatı çərçivəsində 25 nəfərli dərinləşdirilmiş intervü aparmısınız. Onun - nəticələrini necə təhlil edəcəksiniz?


- Bakı şəhərində məişət zəmnində həyat yoldaşı tərəfindən döyülən 25-40 yaş aralığındakı qadınlarla intervü aparmaq istəyirsiniz. Həmin qadınları hansı metodla/ metodlarla tapa bilərsiniz? Seçiminizi ətraflı əsaslandırın


- Eksperiment yanaşmasında bir çox hallarda respondentlər iki qrupa bölünür. Qrupların adları nələrdir, və onlar nə ilə fərqlənirlər?


- Birdəfəlik və təkrar tədqiqatların hər birinə nümunə verin


- Təsadüfi seçmə yanaşmasından istifadə edərək, 50 nəfərlik sinifdə 25 nəfəri necə seçə bilərsiniz? - Ən azı bir üsul deyin


- Təsviredici və izahedici yanaşmaların fərqini bildirin, və nümunələr göstərin


- Qapalı, açıq və yarıqapalı sual tiplərinə nümunələr verin


- Çantası oğurlanmış və döyülmüş cavan qızlarla söhbət apararkən, hansı etik məsələlər meydana çıxa bilər? Ən azı 2 məsələ deyin
287 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page